ALGEMENE VOORWAARDEN

 

KOPER

§ 1 Algemeen

a) Geldigheid

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op elk aanbod van en elke tot stand gekomen koopovereenkomst tussen Boender & Beutel GmbH, Worringer Straße 12, 50259 Pulhein vertegenwoordigd door haar directie: dhr. Philipp Beutel en dhr. Nino Boender (hierna te noemen: Boender & Beutel GmbH) en de klant. Eventuele algemene voorwaarden van de klant worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

b) Taal van de overeenkomst

De taal van de overeenkomst is Nederlands.

c) Naderhande wijzigingen van de voorwaarden

Boender & Beutel GmbH is berechtigd wijzigingen en toevoegingen in de algemene voorwaarden aan te brengen zoals die met bestaande klanten overeengekomen zijn, maar alleen wanneer aanpassingen in het rechtstelsel of een juridisch oordeel hiertoe dwingen, of omstandigheden dit naar aanleiding van een verstoorde verstandhouding vereisen. Een naderhande wijziging van de algemene voorwaarden treedt alleen dan in werking wanneer een klant niet binnen zes weken deze wijziging van de hand wijst. Boender & Beutel GmbH informeert de klant uitdrukkelijk dat zijn of haar stilzwijgen als acceptatie van een wijziging in de algemene voorwaarden wordt opgevat, en creeert daarbij ruimte voor de klant om uitdrukkelijk met de wijziging in te stemmen. Wijst de klant binnen de termijn van zes weken de wijziging van de hand, dan kunnen zowel Boender & Beutel GmbH alsook de klant de overeenkomst beëindigen.

§ 2 Inschrijving / Einde van de koopovereenkomst

a)  Inschrijving

De weergave van het assortiment in de webwinkel van Boender & Beutel Gmbh is vrijblijvend en niet bindend. Om alle functies van deze website te kunnen gebruiken is het bovendien noodzakelijk een klantaccount aan te maken. Om de prestatie van de website te verhogen verzamelt Boender & Beutel GmbH de noodzakelijke gegevens. De invoer wordt met een klik op de knop ‘inschrijven‘ bevestigd. Nadien ontvangt de klant een bevestigingsmal met de gegevens die nodig zijn om succesvol te kunnen inloggen. Pas wanneer de klant voor de eerste keer met deze gegevens inlogt op de website van Boender & Beutel GmbH is de inschrijving defintief. Het wachtwoord waarmee de klant toegang heeft tot zijn of haar eigen account is persoonlijk en vertrouwelijk en mag in geen enkel geval aan derden kenbaar worden gemaakt. De klant dient zelf zorg te dragen voor geschikte en passende maatregelen om te voorkomen dat derden zijn of haar wachtwoord te weten komen. Een klantaccount is niet overdraagbaar op andere klanten of derden.

 

b) Beëindiging van de koopovereenkomt via de website

Het bestelproces op deze website bestaat uit vier stappen. In de eerste stap kiest de klant zijn of haar producten die hij of zij wenst te bestellen. In de tweede stap vult de klant zijn of haar gegevens in, inclusief factuuradres en eventueel afwijkend bezorgadres, voor zover deze nog niet in zijn of haar klantaccount opgeslagen zijn. In de derde stap kiest de klant de gewenste betaalmethode. In de vierde stap heeft de klant de mogelijkheid zijn of haar invoer (zoals naam, adres, betaalmethode, bestelde producten) nogmaals te controleren en eventuele schrijf- of typfouten te corrigeren, alvorens de klant met het klikken op de knop ‘‘bestellen‘ zijn bestelling afrondt. Met het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich akkoord met de aangeboden koopovereenkomst. Boender & Beutel GmbH bevestigt de ontvangst van de bestelling van de klant per omgaande. De ontvangstbevestiging is derhalve geen bindende bestelaanname. Boender & Beutel GmbH heeft het recht de ontvangst van de aangeboden koopovereenkomt zoals geformuleerd in de bestelling binnen twee dagen na het verstrijken van het in de campagne vastgelegd tijdstip te accepteren via e-mail, fax, telefoon, met de post of bij wijze van het verzenden van het product. Met de acceptatie komt een koopovereenkomst tot stand tussen Boender & Beutel GmbH en de klant.

 

Voor zover bepaalde campagnedoeleinden opgesteld zijn, geldt in afwijkende zin het volgende:

Zodra de klant het ingevulde bestelformulier verstuurd, komt een bindende reservering tot stand. Boender & Beutel GmbH vestuurt daarop aan de klant een orderbevestiging, die echter nog geen aanname van het aanbod vormt. Boender & Beutel behoudt zich het recht voor het minimum aantal vereiste bestellingen te reduceren tot het aantal daadwerkelijke bestellingen aan het einde van de campagne, of in het geval dat het minimum aantal vereiste bestellingen niet wordt bereikt het aanbod af te wijzen.

 

c) Recht op afwijzing

Boender & Beutel GmbH behoudt zich het recht voor binnenkomende bestellingen af te wijzen, vooral wanneer Boender & Beutel GmbH in het kader van het bestelproces ter kennis neemt of het vermoeden bestaat dat het printmotief de rechten van derden of wettelijke voorschriften schaadt.

d) Opslaan van de voorwaarden

De tekst van de koopovereenkomst wordt door Boender & Beutel GmbH opgeslagen en de klant na het plaatsen van zijn of haar bestelling toegezonden (bijvoorbeeld per e-mail, fax of met de post). De klant ontvangt tevens de tekst van de algemene voorwaarden en bijbehorende klantinformatie. De klant kan de tekst van de koopovereenkomst na verzending van zijn bestelling niet meer via de internetpagina van de verkoper raadplegen. De klant kan met behulp van de printfunctie van zijn of haar browser de relevante website met de tekst van de koopovereenkomst opslaan en printen.

 


§ 3 Levering

a) Opgesplitste levering

Boender & Beutel GmbH is berechtigd tot opgespliste leveringen zolang de klant hier geen onnodige hinder van ondervindt. Bij een geplitste levering ontstaan voor de klant geen extra kosten.

b) Vertragingen in levering en dienstverlening

Voor vertragingen in levering en dienstverlening veroorzaakt door overmacht en/of buitengewone en onvoorspelbare omstandigheden, die ook ondanks zorgvuldig handelen van Boender & Beutel GmbH niet kunnen worden voorkomen (bijvoorbeeld en vooral stakingen, gezaghebbende of juridische beschikkingen, of niet juiste of buitenreglementaire zelflevering ondanks pertinente afdekkingstransactie), kan Boender & Beutel GmbH niet aansprakelijk worden gesteld. Dergelijke omstandigheden verschaffen Boender & Beutel GmbH het recht de zending uit te stellen tot een tijdstip waarop de belemmering geen rol van betekenins meer speelt.

c) Uittreding

Bij onbeschikbaarheid op grond van voorgenoemde redenen kan Boender & Beutel GmbH uit de koopovereenkomst treden. De Boender & Beutel GmbH is daarbij verplicht de klant per omgaande de onbeschikhaarhed mede te delen en eventuele reeds uitgevoerde tegenprestaties per omgaande te storneren.

d) Uitgesloten van bezorging

Boender & Beutel GmbH levert niet aan postbussen of pakketcentra.

e) Vertraging bij de aanname

Verzuimt de klant het bestelde product aan te nemen, dan heeft Boender & Beutel GmbH na vaststelling van een passende termijn het recht uit de overeenkomst te treden en aanspraak te maken op schadevergoeding vanwege verzuim of wanprestatie. Gedurende de verzuimperiode voor aanname loopt de klant het risico op incidentele achteruitgang of incidentele verslechtering van het geleverde product.f) Diensttermijn

Voor zover niet anders is overeengekomen geschiedt de levering door Boender & Beutel GmbH binnen 5 dagen. De levertermijn bij voorafbetaling vangt aan op de dag waarop de betaalopdracht aan de uitvoerende kredietverstrekker is overhandigd, respectievelijk bij betaling op rekening de dag waarop de koopovereenkomst werd afgesloten. De termijn is ten einde op de daarop volgende vijfde dag. Indien de laatste dag van deze termijn een zaterdag, zondag of feestdag is, al dan niet regionaal gebonden aan het leveradres, is de termijn de eerstvolgende werkdag ten einde.


§ 4 Betaling

a) Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen zijn inclusief btw. De kosten voor verpakking en verzending worden apart in rekening gebracht, in zoverre met de klant niet is overeengekomen dat hij of zij het product zelf komt afhalen op het kantoor van Boender & Beutel GmbH in Pulheim.

b) Betaalmethodes

De klant kan een van de volgende betaalmethodes kiezen: voorafbetaling, PayPal, iDEAL en betaling op rekening (BillSAFE).

c) Op rekening betalen via Klarna

Samen met Klarna AB (publ) ("Klarna") biedt Boender & Beutel GmbH aan de klant de optie te betalen op factuur. Voor de klant betekent dit dat hij of zij zijn bankgegevens niet kenbaar dient te maken en pas dan betaalt wanneer hij of zij het product heeft ontvangen.

Vanaf de dag van verzending van het product heeft de klant 14 dagen tijd om de bestelling te betalen. De betaalinformatie wordt parallel aan de verzending van het product aan de klant aangemaakt en per mail aan de klant overhandigd.

Per bestelling worden door Boender & Beutel factuurkosten ter hoogte van € 3 in rekening gebracht. Indien de klant een betalingachterstand oploopt, heeft Klarna het recht voor elke aanmaning een schadevergoeding te verlangen van per keer € 1,20.

Overige kosten treden in de volgende gevallen in werking:

  • Het pakket wordt bij bezorging geweigerd
  • Het product wordt ondanks berichtgeving van de verzendpartner door de klant niet           binnen 7 dagen bij het postkantoor of afhaalpunt afgehaald.
  • De ontvanger heeft een onjuist adres opgegeven

In Duitsland: € 4,90
In geheel Europa: € 11,90

 

d) Betalingsachterstand

De klant loopt een betalingsachterstand op indien de betaling niet binnen twee weken na ontvangst van de rekening door Boender & Beutel GmbH is ontvangen. Bij een betalingsachterstand wordt bovenop het basisrentepercentage van de Europese Centrale Bank nog een rente ter hoogte van 5 procent in rekening gebracht. Indien de klant met zijn of haar betalingen in gebreke blijft, behoudt Boender & Beutel GmbH zich het recht voor aanmaningskosten ter hoogte van €5 in rekening te brengen. De geldigheid van een buitengewone schadevergoeding blijft van kracht. De klant heeft beschikking over de mogelijkheid te bewijzen dat Boender & Beutel GmbH geen of slechts geringe schade is berokkend.

e) Pandrecht

De klant kan alleen op het pandrecht als tegenvordering aanspraak maken indien de vordering verlopen is en op eenzelfde juridische betrekking berust als de verplichting van de klant.


§ 5 Herroepingsrecht voor klanten bij koop op afstand

Herroepingsrecht

De klant mag volgens § 355 aanspraak maken op het herroepingsrecht voor overeenkomsten die buiten de eigen kantoorruime zijn gesloten of overeenkomsten die op afstand zijn gesloten. Het herroepingsrecht geldt, indien Boender & Beutel GmbH en de klant niets anders zijn overeengekomen, niet bij de volgende overeenkomsten:

Overeenkomsten voor de verzending van producten die niet geprefabriceerd zijn en waarbij de productie het resultaat is van een individuele selectie, eis van de klant of overige persoonlijke behoeftes die op de klant zijn toegesneden. Op Shirtee.de worden uitsluitend drukproducten verkocht die op basis van klantwensen en -specificaties tot stand komen en worden geproduceerd. Hiermee komt het recht van de klant op gebruimaking van het herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand zijn gesloten volledig te vervallen, volgens  § 312 g Abs. 2 Nr. 1 BGB BW. Het wettelijke recht op garantie blijft van kracht.

 


Herroepingsrecht

U heeft het recht om zonder opgaaf van reden binnen veertien dagen de koopovereenkomst te ontbinden.

Voor het ongedaan maken van uw koop heeft u 14 dagen de tijd. Deze termijn gaat in op de dag waarop u of een door u aangewezen derde persoon, die niet de vertegenwoordiger is, het laatste product van de betreffende bestelling ontvangen heeft.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons (Boender & Beutel GmbH, Worringer Straße 12, 50259 Pulheim, telefoon: 0221-88899933, fax: 0221-88899934, e-mail: info@x-print.de) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw besluit. U kunt hiervoor het bijgesloten standaardformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet vereist.

 

Om u het herroepingsrecht te kunnen verlenen is het voldoende om voor het einde van de termijn van 14 dagen de betreffende verklaring te verzenden.


Gevolgen van de herroeping
Als u de koopovereenkomst ontbindt, zijn wij verplicht om alle van u ontvangen betalingen, inclusief eventuele verzendkosten (met uitzondering van eventuele bijkomende kosten van een andere soort verzending dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardverzending) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen te vergoeden, gerekend vanaf de dag waarop uw herroeping door ons ontvangen is. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke betaling heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos. Boender & Beutel GmbH kan de terugbetaling weigeren totdat het product door Boender & Beutel GmbH is ontvangen of de klant een bewijs heeft voorgelegd dat het product daadwerkelijk retour verzonden is, afhankelijk van wat eerder plaatsvindt.

 

De klant dient de producten per omgaande, maar in ieder geval binnen veertien dagen nadat Boender & Beutel GmbH de herroeping van de koopovereenkomst heeft ontvangen terug te zenden of te overhandigen. De termijn is gehaald indien de klant het product binnen 14 dagen verzendt. De klant draagt de directe kosten voor de retourzending van het product.

U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van het product wanneer deze niet ontstaan is door een manier van omgaan met het product die noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van het product te bepalen.

- Einde van het herroepingsrecht -

Uitsluitsel van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet geldig bij koopovereenkomsten voor levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en waarbij de productie een resultaat is van een individuele selectie, een bepaling door de klant of overige wensen die aanduiden dat het product op de persoonlijke behoeftes van de klant is toegesneden. Het herroepingsrecht is tevens niet van toepassing op koopovereenkomsten voor levering van producten die snel bederven of waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum snel is overschreden.


§ 6 Eigendomsrecht
Het geleverde product blijft totdat de volledige betaling van het aankoopbedrag heeft plaatsgevonden eigendom van Boender & Beutel GmbH. De klant dient zorgvuldig om te gaan met het product dat tot die tijd onder het vereenvoudigde eigendomsrecht valt. De klant draagt aanspraak of het recht op vervanging in het geval van beschadiging, vernietiging of verlies van het geleverde product aan Boender & Beutel GmbH af. Bij handelingen die in strijd zijn met de koopovereenkomst, in het bijzonder bij een betalingsachterstand, behoudt Boender & Beutel GmbH zich het recht voor het verkochte product terug te nemen. Deze terugname behelst tevens een terugtreding uit de koopovereenkomst.


§ 7 Garantie

a) Aanspraak op garantie

De wettelijke garantie is van kracht. Een aanspraak op garantie geldt alleen wanneer deze te herleiden is tot de gebruiksfunctie van het product. Esthetische afwijkingen die binnen een redelijk niveau blijven, vallen niet onder de wet op garantie.

 
b) Risico-overdracht

Het risico van incidentele achteruitgang of incidentele verslechtering van het verkochte product wordt pas overgedragen op de klant zodra hij of zij het product heeft ontvangen.

c) Mededeling

Indien de klant vaststelt dat de verpakking na levering in beschadigde toestand bij hem of haar is aangekomen, wordt de klant vriendelijk verzocht dit Boender & Beutel GmbH mede te delen. Hiertoe is de klant noch verplicht, noch heeft het verzwijgen hiervan invloed op de toepassing van de garantie.

d) Service bij defect

Indien het product defect is, kan de klant een nalevering verlangen in de vorm van herstel of nalevering. Indien na twee maal het defect nog niet is verholpen, mag de klant aanspraak maken op uittreding of vermindering van het te betalen bedrag.


e) Rechten bij minimaal defect

In het geval van een minimaal defect staat de klant onder uitsluitsel van het herroepingsrecht het recht tot een passende vermindering van het aankoopbedrag tot zijn of haar beschikking.

f) Schadevergoeding bij defect

Schade die is ontstaan naar aanleding van ondeugdelijke handelingen of gebruik van het product komt niet in aanmerking voor garantie. Schadevergoeding bij een defect product wordt door Boender & Beutel GmbH uitsluitend gehanteerd in gevallen met voorbedachte rade of grove nalatigheid. Deze uitzondering geldt niet in geval van aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit vermindering van kwaliteit van leven, lichamelijk letsel of in gevaar gekomen gezondheid. Ook de voorschriften omtrent productaansprakelijkheid blijven door het uitsluitsel van aansprakelijkheid van kracht.

§ 8 Afwijkingen in techniek en weergave

Met het oog op beschrijvingen en informatie in prospecten, catalogi en overige documentatie van Boender & Beutel GmbH kunnen er technische en visuele afwijkingen ontstaan (stofbewerking, kleur, gewicht, afmeting, ontwerp, et cetera), zo lang deze de klant geen schade berokkenen. Redenen voor afwijkingen zijn een resultaat van marktspecifieke schommelingen en technische productieprocessen. Boender & Beutel GmbH benadrukt dat het motief dat door de klant in de online designer ontworpen werd een vrijblijvend voorbeeld representeert. Gedurende de producte kunnen afwijkingen optreden op het gebied van maatstaf, positie en kleurpalet.

 

§ 9 Kleurbepaling en maat

Omdat de door Boender & Beutel GbmH toegepaste kleurbepalingen en maten door ofwel Boender & Beutel GmbH en/of producenten gekozen worden, is hier geen standaardisatie van kracht, waardoor tussen verschillende producenten en hun producten kleine afwijkingen in kleur en maat kunnen ontstaan. Wat betreft de weergegeven kleur benadrukt Boender & Beutel GmbH dat deze weergaven kunnen afwijken. De weergave van de zichtbare kleur in de webwinkel kan daarom nooit compleet met de daadwerkelijk kleur overeenkomen. Het textielproduct dient voor het dragen gewassen te worden, omdat in de textiel voor de productie noodzakelijke chemische reststoffen aanwezig zijn die gedurende het dragen een reactie aan kunnen gaan met lichaamszweet, waardoor verkleuring van de textiel kan ontstaan. Dit is geen defect van het product.

§ 10 Aansprakelijkheid

a) Uitsluitsel van aansprakelijkheid

Boender & Beutel GmBH alsook hun wettelijke vertengenwoordigers en dienstverleners kunnen enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van voorbedachte rade of grove nalatigheid. Voor zover wezenlijke onvereenkomstverplichtingen (hiermee worden verplichtingen bedoeld die voor de instandouding van het bereiken van het doel van de overeenkomst noodzakelijk zijn) betroffen zijn, is Boender & Beutel ook voor minimale nalatigheid aansprakelijk. Daarbij beperkt de aansprakelijkheid zich tot voorspelbare, kenmerkend voor de koopovereenkomst en onverwijlde doorsnee beschadiging. Is de klant een onderneming, dan kan Boender & Beutel GmbH aansprakelijk worden gesteld in het geval van grove schending van wezenlijke verplichtingen uit de koopovereenkomst die te wijten zijn aan nalatigheid, maar enkel tot een som die voorspelbare, kenmerkend voor de koopovereenkomst en onverwijlde doorsnee beschadigingen weerspiegelt.


b) Aansprakelijkheid onder voorbehoud

Het geldend uitsluitsel van aansprakelijkheid heeft niet alleen betrekking op schade die een gevolg is van de vermindering van kwaliteit van leven, lichamelijk letsel of in gevaar gekomen gezondheid. Ook de criteria rondom de wet voor productaansprakelijkheid blijven door het uitsluitsel van aansprakelijkheid van kracht.§ 11 Aanvullende of afwijkende bepalingen

a) Rechtsgebied

Voor alle juridische geschillen die uit de koopovereenkomst voortvloeien is het geldend rechtsgebied het kantoor van Boender & Beutel GmbH in Pulheim, voor zover de klant een juridische persoon is die valt onder het publiekelijk recht of het publiek-juridisch bijzonder vermogen, of de klant niet over een eigen rechtsgebied in de Bondsrepubliek Duitsland beschikt.

b) Juridisch raamwerk

Voor zover dwingende juridische bepalingen volgens het nationaal recht van de klant dit niet tegenspreken, is het Duitse juridisch stelsel van kracht, met uitzondering van de UN-bepaling rondom internationale verkoop van goederen.


c) Slotbepalingen

Wanneer één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of hun geldigheid door toekomstige omstandigheden verliezen, blijven alle overige voorwaarden van kracht.

 

CAMPAGNEMAKER§ 1 Algemeen

(1) Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op elk aanbod van en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Boender & Beutel GmbH, Vogelsanger Straße 356-358, 50827 Keulen, vertegenwoordigd door haar directie: dhr. Philipp Beutel en dhr. Nino Boender (hierna te noemen: Shirtee) en de campagnemaker (hierna te noemen: ontwerper). Eventuele algemene voorwaarden van de ontwerper worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden voltrokken.

 

(2) De taal van de overeenkomst is Nederlands.

(3) De ontwerper, en daarmee automatisch een zakenpartner van Shirtee, kan zich alleen ondernemer noemen volgens Art. 14 BW.

(4) Shirtee is berechtigd wijzigingen en toevoegingen in de algemene voorwaarden aan te brengen zoals die met bestaande ontwerpers overeengekomen zijn, maar alleen wanneer aanpassingen in het geldend recht of  een juridisch oordeel hiertoe dwingen, of omstandigheden dit naar aanleiding van een verstoorde verstandhouding vereisen. Een naderhande wijziging van de algemene voorwaarden treedt alleen dan in werking wanneer de ontwerper niet binnen zes weken deze wijziging van de hand wijst. Shirtee informeert de ontwerper uitdrukkelijk dat zijn of haar stilzwijgen als acceptatie van een wijziging in de algemene voorwaarden wordt opgevat, en creëert daarbij ruimte voor de ontwerper om uitdrukkelijk met de wijziging in te stemmen. Wijst de ontwerper binnen de termijn van zes weken de wijziging van de hand, dan kunnen zowel Shirtee alsook de ontwerper de overeenkomst beëindigen.

 


§ 2 Inschrijving

(1) Om alle functies van deze website te kunnen gebruiken is het noodzakelijk een klantaccount aan te maken. Om de prestatie van de website te verhogen verzamelt Shirtee de noodzakelijke gegevens. De invoer wordt met een klik op de knop ‘inschrijven‘ bevestigd. Nadien ontvangt de ontwerper een bevestigingsmail met de gegevens die nodig zijn om succesvol te kunnen inloggen. Pas wanneer de ontwerper voor de eerste keer met deze gegevens inlogt op de website van Shirtee is de inschrijving defintief.

(2)  Het wachtwoord waarmee de ontwerper toegang heeft tot zijn of haar account is persoonlijk en vertrouwelijk en mag in geen enkel geval aan derden kenbaar worden gemaakt. De ontwerper dient zelf zorg te dragen voor geschikte en passende maatregelen om te voorkomen dat derden zijn of haar wachtwoord te weten komen. Een klantaccount is niet overdraagbaar op andere ontwerpers of derden.§ 3 Inhoud van de overeenkomst, afsluiten van de overeenkomst, opslaan van de overeenkomst

(1) Shirtee biedt ontwerpers de mogelijkheid tijdsgebonden campagnes te lanceren aan de hand van door Shirtee beschikbaar gestelde technische middelen. In het kader van deze campagne kan de ontwerper met de voorgenoemde technische middelen de door Shirtee aangeboden producten van eigen motieven en ontwerpen voorzien. Daarna kan de ontwerper deze aan derde personen (klanten) via het internet te koop aanbieden. Klanten kunnen gedurende de campagnelooptijd de producten die door de ontwerper zijn vormgegeven aanschaffen.

(2) Het afsluiten van de overeenkomst met betrekking tot het aanmaken van een campagne komt in meerdere stappen tot stand. In de eerste stap kiest de ontwerper, met als doel een product aan te maken, het gewenste product alsook een motief / ontwerp. In de tweede stap stelt de ontwerper zijn winstdoelstelling (aantal te verkopen producten) en de verkoopprijs vast. De modaliteit met betrekking tot de door de ontwerper te kiezen verkoopprijs wordt in § 4  van deze algemene voorwaarden uiteengezet. Daarop bepaalt de ontwerper de looptijd van de campagne, kiest een campagnenaam en beschrijft zijn of haar campagne. Nadat de ontwerper zijn of haar campagne heeft samengesteld biedt de designer aan Shirtee een bindend aanbod door te klikken op de knop ‘campagne publiceren‘. Shirtee behoudt zich het recht voor dit aanbod, als onderdeel van de samenstelling van de campagne, binnen twee dagen na ontvangst van de campagne aan te nemen door deze vrij te schakelen. Met de aanname van de campagne komt een overeenkomst tot stand tussen Shirtee en de ontwerper.

 

(3) Shirtee slaat de de tekst van de overeenkomst niet op. De ontwerper kan met behulp van de printfunctie van zijn of haar browser de relevante website met de tekst van de overeenkomst opslaan en printen.

§ 4 Rechten van derden, verlening van eigendomsrecht

(1) Om het aanbod daadwerkelijk beschikbaar te kunnen maken staat de ontwerper aan Shirtee het eigendom van de
geüploade motieven en ontwerpen af. Het eigendomsrecht heeft vooral betrekking op de openbare publicatie alsook de verveelvuldiging in de zin van productie en marketing van tot stand gekomen producten in het kader van de internetpagina www.shirtee.de. De ontwerper verleent Shirtee het volledige en niet exclusieve gebruiksrecht, onafhankelijk van plaats en tijd. De verlening van het gebruiksrecht komt te vervallen zodra Shirtee danwel de ontwerper de afgesloten overeenkomst beeëindigd.

 

(2) De ontwerper is het niet toegestaan gegevens over te dragen waarvan de inhoud rechten van derden schade kan berokkenen (bijvoorbeeld auteursrechten, copyright) of in strijd is met het toegepast recht.

(3) Om de schending van het copyright van derden te vermijden is de ontwerper verplicht zich tot het Nederlandse patentbureau te wenden om zich te informeren over reeds bestaande merken, designs en ontwerpen.

(4)  Enkel de ontwerper zelf is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de door hem of haar overgedragen gegevens. De ontwerper is verplicht Shirtee te informeren wanneer tegen hem of haar stappen worden ondernomen die betrekking hebben op schending van rechten van derden, die direct samenhangen met de producten die door hem of haar in de webshop zijn geplaatst.

(5) Indien derden Shirtee juridisch vervolgen inzake schending van rechten is Shirtee berechtigd de ter discussie staande inhoud compleet of deels uit de shop te verwijderen. Dezelfde maatregel is van toepassing wanneer de ontwerper motieven toepast die geweld verheerlijken, seksueel of pornografische inhoud bevatten, discrimeren op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, mentale of fysieke handicap, seksuele geaardheid of leeftijd. De ontwerper bevestigt dat zodra hij of zij gegevens aan Shirtee overhandigt deze auteursrechtelijke bepalingen in acht heeft genomen.

(6) Shirtee kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld, inzake dergelijke schendingen die tegenover Shirtee geldig worden. Dit heeft ook betrekking op de kosten die ontstaan door noodzakelijk juridische vertegenwoordiging.


§ 5 Prijzen en betaalmodaliteiten

(1) De verkoopprijs voor de verkoop van tot stand gekomen producten aan de klant (totaalprijs) is als volgt opgebouwd: basisprijs (die door Shirtee wordt vastgelegd), een door de ontwerper gekozen toeslag en de btw. De totale prijs is de klant verschuldigd aan Shirtee. De toeslag die in de totaalprijs is doorberekend wordt volgens de in de overeenkomst overeengekomen graduatie aan de ontwerper uitgekeerd. De toeslag is van toepassing op elk verkocht product dat niet herroepen wordt.

 

(2) De hoogte van de toeslag wordt door de ontwerper bepaald, in zoverre dat de ontwerper deze toeslag vastlegt bovenop de door Shirtee bepaalde verkoopprijs in het kader van productontwikkeling.

(3) Tegoed en de als doel gestelde winst zijn zichtbaar in het account van de ontwerper en kunnen via ditzelfde account worden uitgekeerd. De ontwerper kan de uitbetaling van het aan hem verschuldigde winstbedrag op zijn vroegst 3 weken na de sluiting van de campagne aanvragen. De uitbetaling aan de ontwerper geschiedt via PayPal of SEPA-overboeking, al naar gelang de wens van de ontwerper. De ontwerper is zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van bankgegevens of PayPal-gegevens.

(4) Voor zover de ontwerper niet verplicht is btw aan te geven (bijvoorbeeld ondernemers die onder de
kleineondernemersregeling vallen) geschiedt de betaling aan hem of haar netto, dat wil zeggen zonder de door de klant betaalde btw. In alle andere gevallen betaalt Shirtee aan de ontwerper de toeslag inclusief de bij de verkoop aan de klant berekende btw.

 

(5)  Indien derden juridische stappen hebben ondernomen vanwege schending van het gebruiksrecht van een door de ontwerper toegepast motief behoudt Shirtee zich het recht voor de uitkering uit te stellen tot een tijdpunt waarop de rechtszaak is beslecht.


§ 6 Koopovereenkomst met eindgebruikers

(1) Een eindgebruiker die een tot stand gekomen product van de ontwerper aanschaft in de webwinkel van Shirtee blijft uitsluitend klant van Shirtee. Een afzonderlijke juridische verstandhouding tussen de eindgebruiker en Shirtee is van kracht. Voor klantorders, klantenservice en productverkoop aangeboden aan de eindgebruiker via de shop van Shirtee gelden daarom uitsluitend de richtlijnen, bepalingen en bedrijfsprocessen van Shirtee. De voorgenoemde  juridische verstandhouding staat los van de eventuele juridische verstandhouding tussen de ontwerper en de eindgebruiker die de internetpagina van de ontwerper bezoekt.

 

(2) Shirtee is in verband met de verkoop aan eingebruikers via de webwinkel van Shirtee berechtigd richtlijnen, bestelprocessen en operationele handelingen op elk moment te wijzigen.

 

(3)  Een product die door de eingebruiker is geretourneerd wordt door Shirtee aan de ontwerper met voorrang te koop aangeboden. De ontwerper mag deze aankoop met voorrang binnen 10 dagen in aanspraak nemen. Ziet de ontwerper af van de aankoop van het product, dan heeft Shirtee het recht het product zelfstandig te consumeren.

(4) Shirtee heeft de complete bestelafwikkeling, in het bijzonder de productie, de betaalafwikkeling en de verzending, in eigen beheer.


§ 7 Looptijd en opzegtermijn

(1)  De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd afgesloten en kan op elk moment door een van beide partijen zonder opgaaf van reden, doch met een termijn van drie weken vanaf het einde van de maand, schriftelijk worden beëindigd. Het recht op buitengewone uittreding blijft van kracht.

 

(2) Shirtee heeft het recht op buitengewone uittreding, indien de ontwerper tijdens het aanmaken van de campagne in strijd is met de bepalingen in § 4 van deze algemene voorwaarden.

 

(3) Indien de overeenkomst tussen de ontwerper en Shirtee beëindigd wordt, is de ontwerper verplicht de door Shirtee ter beschikking gestelde inhoud van zijn of haar internetpagina te verwijderen. Shirtee is berechtigd vanaf het moment dat de overeenkomst volgens de geldende juridische bepalingen wordt beëindigd verdere integratie van aanbiedingen technisch gezien te voorkomen.


§ 8 Aansprakelijkheid

(1) Shirtee alsook hun wettelijke vertengenwoordigers en dienstverleners kunnen enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van voorbedachte rade of grove nalatigheid. Voor zover wezenlijke onvereenkomstverplichtingen (hiermee worden verplichtingen bedoeld die voor de instandhouding van het bereiken van het doel van de overeenkomst noodzakelijk zijn) betroffen zijn, is Shirtee ook voor minmale nalatigheid aansprakelijk. Daarbij beperkt de aansprakelijkheid zich tot voorspelbare, kenmerkend voor de koopovereenkomst en onverwijlde doorsnee beschadiging. In het geval van grove schending van niet wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst die te wijten zijn aan nalatigheid kan Shirtee enkel tot een som aansprakelijk worden gesteld die voorspelbare, kenmerkend voor de koopovereenkomst en onverwijlde doorsnee beschadigingen weerspiegelt.

 

(2) Het geldend uitsluitsel van aansprakelijkheid geldt niet in geval van schade voortvloeiend uit vermindering van kwaliteit van leven, lichamelijk letsel of in gevaar gekomen gezondheid. Ook de voorschriften omtrent productaansprakelijkheid worden door het uitsluitsel van aansprakelijkheid niet aangetast.

 

(3) Shirtee hanteert in het kader van serviceoptimalisatie effectieve gegevensbescherming, maar kan in het algemeen geen garantie op gegevensbescherming bieden wat betreft de gegevens die door klanten aan Shirtee zijn overgedragen.§ 9 Slotbepalingen

(1) Voor alle juridische geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien is het geldend rechtsgebied het kantoor van Shirtee in Keulen, voor zover de klant een juridische persoon is die valt onder het publiekelijk recht of het publiek-juridisch bijzonder vermogen, of de klant niet over een eigen rechtsgebied in de Bondsrepubliek Duitsland beschikt.

(2) De verplichtingen uit de overeenkomst worden vanuit het kantoor van Shirtee in Keulen nageleefd.

(3) Voor zover dwingende juridische bepalingen volgens het nationaal recht van de klant dit niet tegenspreken is het Duitse juridisch stelsel van kracht.

(4)
Wanneer één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of hun geldigheid door toekomstige omstandigheden verliezen, blijven alle overige voorwaarden van kracht.